Keto vargje nxjerre nga PSALMI 119 nuk kane nevoje per shume shpjegim. Shijojini dhe ushqehuni me to!

27  Më bëj që të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua, dhe unë do të mendohem thellë mbi mrekullitë e tua.

28  Jeta ime tretet në dhimbje; më jep forcë sipas fjalës sate.

29  Mbamë larg nga gënjeshtra dhe, në hirin tënd, bëmë të njohur ligjin tënd.

30  Kam zgjedhur rrugën e besnikërisë; i kam vënë dekretet e tua para vetes.

31  Jam i lidhur me porositë e tua; o Zot, mos lejo që unë të hutohem.

32  Do të veproj në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse ti do të më zgjerosh zemrën.

33  Më mëso, o Zot, rrugën e statuteve të tu dhe unë do ta ndjek deri në fund.

34  Më jep mënçuri dhe unë do ta ruaj ligjin tënd; po, do ta respektoj me gjithë zemër.

35  Më bëj të ec në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse në to gjej kënaqësinë time.

36  Përkule zemrën time parimeve të tua dhe jo lakmisë.

37  Largoji sytë e mi nga gjërat e kota dhe gjallëromë në rrugët e tua.

38  Mbaje fjalën tënde shërbëtorit tënd, që ka frikë nga ty.

39  Largo nga unë fyerjet e rënda, që më trëmbin, sepse dekretet e tua janë të mira.

40  Ja, unë dëshiroj me zjarr urdhërimet e tua; gjallëromë në drejtësinë tënde.

41  Le të më arrijë shpirtmadhësia jote, o Zot, dhe shpëtimi yt sipas fjalës sate.

42  Kështu do të mund t’i përgjigjem atij që më fyen, sepse kam besim te fjala jote.

43  Mos hiq plotësisht nga goja ime fjalën e së vërtetës, sepse unë kam shpresë te dekretet e tua.

44  Kështu do të respektoj ligjin tënd vazhdimisht, përjetë.

45  Do të ec në liri, sepse kërkoj urdhërimet e tua.

46  Do të flas për porositë e tua para mbretërve dhe nuk do të turpërohem.

47  Do të kënaqem me urdhërimet e tua, sepse i dua.

48  Do të ngre duart e mia drejt urdhërimeve të tua, sepse i dua, dhe do të mendohem thellë mbi statutet e tua.

49  Mbaje mend fjalën që i ke dhënë shërbëtorit tënd, me të cilën me kë bërë të kem shpresa.

50  Ky është përdëllimi im në pikëllim, që fjala jote më ka dhënë jetë.

51  Kryelartët më mbulojnë me tallje, por unë nuk largohem nga ligji yt.

52  Mbaj mend dekretet e tua të lashta, o Zot, dhe kjo më ngushëllon.

53  Një indinjatë e madhe më pushton për shkak të të pabesëve që braktisin ligjin tënd.

54  Statutet e tua kanë qenë kantikët e mi në shtëpinë e shtegëtimit tim.

55  O Zot, unë kujtoj emrin tënd natën dhe respektoj ligjin tënd.

56  Kjo ndodh sepse respektoj urdhërimet e tua.

57  Ti je pjesa ime, o Zot, kam premtuar të respektoj fjalët e tua.

58  Të jam lutur shumë, me gjihë zemër; ki mëshirë për mua sipas fjalës sate.

59  Kam shqyrtuar rrugët e mia dhe i kam kthyer hapat e mia ndaj urdhërave të tua.

60  Pa asnjë mëdyshje nxitova të respektoj urdhërimet e tua.

61  Litarët e të pabesëve më kanë mbështjellë, por unë nuk e kam harruar ligjin tënd.

62  Në mes të natës ngrihem që të të kremtoj, për shkak të dekreteve të tua të drejta.

63  Unë jam shok i gjithë atyre që kanë frikë prej teje dhe i atyre që respektojnë urdhërimet e tua.

64  O Zot, toka është e mbushur me mirësinë tënde; më mëso statutet e tua.

65  Ti i ke bërë të mira shërbëtorit tënd, o Zot, sipas fjalës sate.

66  Më mëso të gjykoj drejt dhe të kem njohje, sepse u besoj urdhërimeve të tua.

67  Para se të pikëllohem endesha sa andej e këndej, por tani ndjek fjalën tënde.

68  Ti je i mirë dhe bën të mira; më mëso statutet e tua.

69  Kryelartët kanë trilluar kundër meje, por unë do të respektoj urdhërimet e tua me gjithë zemër.

70  Zemra e tyre është e pandjeshme si dhjami; por unë kënaqem me ligjin tënd.

71  Ka qenë një e mirë për mua të jem pikëlluar, që kështu të mësoja statutet e tua.

72  Ligji i gojës sate për mua është më i çmuar se mijëra monedha ari dhe argjendi.

73  Duart e tua më kanë bërë dhe më kanë dhënë trajtë; më jep zgjuarësi që të mund të mësoj urdhërimet e tua.

74  Ata që kanë frikë prej teje do të më shohin dhe do të kënaqen, sepse pata shpresë në fjalën tënde.

75  Unë e di, o Zot, që dekretet e tua janë të drejta, dhe që ti më ke hidhëruar në besnikërinë tënde.

76  Mirësia jote qoftë përdëllimi im, sipas fjalës që i ke dhënë shërbëtorit tënd.

77  Ardhshin tek unë dhemshuritë e tua të mëdha dhe kështu paça mundësi të jetoj, sepse ligji yt është kënaqësia ime.

78  U ngatërrofshin mëndjemëdhenjtë, sepse më trajtojnë në mënyrë të padrejtë dhe pa arsye; por unë mendohem shumë mbi urdhërimet e tua.

79  Le të drejtohen tek unë ata që kanë frikë nga ti dhe ata që njohin urdhërat e tua.

80  Le të jetë zemra ime e paqortueshme lidhur me statutet e tua, me qëllim që unë të mos ngatërrohem.

81  Shpirti im shkrihet nga dëshira e zjarrtë e shpëtimit tënd; unë kam shpresë në fjalën tënde.

82  Sytë e mi dobësohen duke pritur të shkojë në vend fjala jote, ndërsa them: “Kur do të më ngushëllosh?”.

83  Ndonëse jam bërë si një calik i ekspozuar në tym, nuk i kam harruar statutet e tua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories